INWESTYCJE NA MAZURACH

Dlaczego warto inwestować na Mazurach?


  • Ceny ziemi na Mazurach mają ogromy potencjał wzrostu wartości - w myśl światowego trendu, iż ceny w atrakcyjnych rejonach turystycznych osiągną taki poziom, jak w dużych aglomeracjach miejskich
  • Ceny ziemi na Mazurach są zdecydowanie niższe niż w rejonach nadmorskich i górskich, a proces rozwoju Mazur niczym nie różni się od pozostałych regionów, z tymże najlepsze lata są jeszcze przed nami. Ogromne kwoty dotacji UE przyznane na lata 2014-2020 żywotnie przyczyniają się do dynamicznego rozwoju całego regionu, w tym rozwoju infrastruktury turystycznej
  • Ceny ziemi w rejonach turystycznych w Polsce są dwukrotnie niższe niż np. w Niemczech, przy czym ceny gruntów z linią brzegową jezior są około 10-cio krotnie niższe w Polsce, co daje sporą przestrzeń do dynamicznego wzrostu cen, a jednocześnie zdecydowanie wpłynie na popyt takich gruntów również wśród obywateli innych krajów EU
  • Rośnie z roku na rok zainteresowanie turystyką na Mazurach, na co wpływ ma unikatowy charakter regionu, jak również sytuacja geopolityczna i zagrożenie na świecie, co w praktyce przekłada się na coraz liczniejsze inwestycje turystyczne na Mazurach, w tym budowy hoteli, osiedli luksusowych rezydencji, apartamentowców i nowych portów dla wodniaków. Na początku 2016 roku uruchomiony został nowy, międzynarodowy port lotniczy Mazury w miejscowości Szymany, co znacząco przyczynia się do wzrostu ruchu turystycznego w tym regionie
  • Ilość gruntów w obrębie jezior jest skończona i naturalnie ograniczona, a kiedy uwzględnimy inne uwarunkowania, w tym ograniczenia ekologiczne, okazuje się, iż takie właściwie wybrane lokalizacje to prawdziwe "perły Mazur"
  • Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, coraz więcej czasu i środków finansowych przeznaczamy na rekreację. Bezpośrednio przekłada się to na zwiększony popyt i wzrost cen nieruchomości w rejonach turystycznych


Ziemia to dobro ograniczone i w zasadzie jest niezbędna dla realizacji większości przedsięwzięć gospodarczych, w tym też odgrywa kluczową rolę w dynamicznym rozwoju turystyki. Wbrew pozorom gruntów nadających się dla realizacji w/w celów jest na Mazurach niewiele. Co istotne, oferujemy grunty w cenach poniżej średnich cen transakcyjnych na rynku, by w ten sposób zrekompensować inwestorom jedyną niedogodność tej formy inwestowania, czyli niską płynność. Dzięki takiemu zabezpieczeniu zawsze można relatywnie szybko wyjść "awaryjnie" z inwestycji w przypadku jakiś zdarzeń losowych bez ponoszenia niepotrzebnie straty. Taktyka ta znajduje swoje odzwierciedlenie w operatach szacunkowych przygotowanych dla wybranych gruntów przez niezależnych, wykwalifikowanych rzeczoznawców, które obrazują, iż grunt jest wart więcej niż kwota, jaką w danej chwili inwestują. Wyjątkowość oferty  tworzy również umieszczenie działek w zorganizowanych osadach, skupiających określoną liczbę gruntów na jednym, wyodrębnionym terenie, co znacznie zwiększa atrakcyjność projektu. Podejmując decyzję o nabyciu działki pod osadę zawsze dokonują starannej selekcji, analizując w oparciu o wieloletnie know-how, ponad 40 czynników mających wpływ na obecną i przyszłą wartość ziemi. Weryfikujemy aspekty prawne, techniczne oraz ekonomiczne, które determinują naszą decyzję, a należą do nich między innymi:


- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Badania geotechniczne oraz obecność cieków wodnych

- Podaż gruntów na danym terenie, odległość od planowanych inwestycji zwiększających przyszłą wartość gruntu

- Odległość od lustra wody, od lasu, obecność stanowisk archeologicznych itp.


Oświadczenie
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.,  Nr 16, poz. 93 ze zm.), ani oferty publicznej, w szczególności w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane go systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005  roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715 ze zm.).


Źródło: Rodzinne Inwestycje

Darmowa konsultacja

Daj sobie pomóc!